Search form

Yoan ma Peba 8:25

25Sɨ onggɨt penaemb ton ket Yesund yɨgekito da, “Yetet Man?” Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kon ɨntemb jɨ Rɨga yet re otomapu ke wa opurena tetiyainyɨmɨn ngɨrpu yu.