Search form

Yoan ma Peba 8:26

26Ɨ Kon ma yɨpa kɨma gasa im awaminyɨn wa gatab opurenam dɨde negɨr ma b'ɨsagɨka omnɨkam. Ajɨ yet re Ken nɨtmɨkitonj, Tina opurena re ɨmɨnjog e. Sɨ Kodaka ɨnsima gowukoi rɨga wa apurenawainyɨn rɨna re Kon Ti pɨlke utkundeninond.”