Search form

Yoan ma Peba 8:28

28Sɨ Yesu ten amninonj da, “Onggɨt wɨnɨnd ra wɨn Rɨgamna B'ɨga urowasya, ɨdenatemb wɨn wumɨr okasya dem da Kon Ton ten, ɨ Kon makwa ngai opima Koina nony ke gasa amnɨkeninyɨn ajɨ Kon ɨnsima yɨpa rɨrɨrkɨp yɨtkak apureninyɨn rɨna re Kor B'u nouyaenonj.