Search form

Yoan ma Peba 8:29

29Sɨ yet re Ken nɨtmɨkitonj, Ton re Kon kɨma e. Ɨ Ton ma ɨta Kenta nɨrareny, mop nokɨp Kon ita wɨnɨnd Tinɨm sam okawa mim gasa amnɨkeninyɨn.”