Search form

Yoan ma Peba 8:31

Ɨmɨnjog Abraamɨmna B'ɨga

31Sɨ onggɨt penaemb Yesu Ju rɨga amninonj yepiya re Tin gar ke utkunda ke yokato da, “Ra wɨn Koina yɨtkakɨm pɨlɨnd tekenyɨt, wɨn opima ɨmɨnjog Koina b'auyaena rɨga taindam.