Search form

Yoan ma Peba 8:33

33Sɨ ton ket Yesund mɨra yomno da, “Sɨn re Abraamɨmna kus ke b'ɨga im. Ɨ sɨn makwa ngai yɨpa wɨnɨnd yama na wɨko rɨga aukɨtondam. Sɨ Man rɨdede pae minjɨt da, ‘Wɨn opima b'ɨtrari rɨga taindam'?”