Search form

Yoan ma Peba 8:34

34Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Komkesa rɨga yepiya ra negɨr mɨle tamnɨkenenanj, ton re negɨr mɨlemna wɨko rɨga im.