Search form

Yoan ma Peba 8:37

37Kon wumɨr en da wɨn re Abraamɨmna kus ke b'ɨga im. Ajɨ wɨn Ken oraka niyenya ongandam, mop nokɨp waina garɨnd awɨr e kwa pɨpmet yɨbɨm Koina yɨtkak wɨmenam.