Search form

Yoan ma Peba 8:38

38Kon ɨnsim yɨtkak apureninyɨn rɨna re Kor B'u nouyaukinonj. Ajɨ wɨdaka ɨnsim gasa omnɨka eyenindam rɨna re wɨn utkundentondam wa b'uɨm pɨlke.”