Search form

Yoan ma Peba 8:39

39Sɨ ton Yesund mɨra yomno da, “Abraam re sowa b'u e.” Sɨ Yesu daka mɨra amninonj da, “Rada wɨn Abraamɨmna b'ɨgawar im, wɨn kako ɨnaemb gasa omnɨka eyenindam rɨna re Abraam amnɨkeninonj.