Search form

Yoan ma Peba 8:4

4Ɨ ton ket Yesund yomno da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Sɨn onggɨt konggand wokasu re onggɨt pɨpmet nat rɨkɨnd re ton yɨpa b'enga rɨga kɨma gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle yomnɨkya.