Search form

Yoan ma Peba 8:40

40Sɨ Kon wa ɨnsima ɨmɨnjog yɨtkak apurenawainyɨn rɨna re Kon utkundeninond Godɨm pɨlke. Ajɨ otade wɨn Ken oraka niyenya ongandam. Sɨ Abraam maike odede mɨle amnɨkeninonj.