Search form

Yoan ma Peba 8:41

41Sɨ wɨn ɨnsima wɨko omnɨka eyenindam rɨnsim re wa b'u omnɨka eyeniny.” Sɨ onggɨt penaemb ton kwa Yesund yomno da, “Sɨn ma basa oraki b'ɨga im. Sowa yɨpaina b'u re Godta tinta.”