Search form

Yoan ma Peba 8:42

42Sɨ Yesu ket ten amninonj da, “Rako God wa B'u ebnau, kako wɨn Ken singi niyenya, mop nokɨp Kon Godɨm pɨlkena netkond ɨ ɨtemb Kon ket dɨkɨnd nɨbnyɨn. Sɨ Kon ma Koina singi kena netkond, ajɨ Tonɨt Ken nɨtmɨkitonj.