Search form

Yoan ma Peba 8:43

43Sɨ nangga pae wɨn maka nony aukindam Koina opureni yɨtkak gatab? Sɨ nokpaim da wɨn ma rɨrɨr im Koina yɨtkak utkundam.