Search form

Yoan ma Peba 8:46

46Ɨ ɨta yete wa wɨngɨrɨnd nɨtɨmjas da Kor ɨta negɨr mɨle? Sɨ rada Kon ɨmɨnjog yɨtkak im apureninyɨn, nangga pae wɨn maka gar ke utkunda ke nokasya?