Search form

Yoan ma Peba 8:47

47Sɨ yet ra Godɨmna rɨga tainy, ton ɨta Godɨmna opureni yɨtkak utkundena yikeny. Sɨ ɨtemb jɨ mop nangga pae wɨn maka God ma yɨtkak utkundenindam, nokɨp wɨn re ma Godɨmna rɨga im.”