Search form

Yoan ma Peba 8:48

Yesu dɨde Abraam

48Sɨ onggɨt Ju rɨgap Yesund mɨra yomno da, “Sɨn nindenindam da, ‘Man re Samariya tunggam rɨga et yepim re Godɨm wumɨr kesa wekeny, dɨde Man negɨr wɨngawɨnga ke okati et.’ Sɨ ma onggɨtyam yɨt ɨmɨnjog e?”