Search form

Yoan ma Peba 8:49

49Sɨ Yesu mɨra amninonj da, “Kon ma negɨr wɨngawɨnga ke okati en. Sɨ Kon Kor B'u na yɨsnaenenyɨn. Ajɨ wɨn ma ɨta Ken nɨsnaenenya.