Search form

Yoan ma Peba 8:5

5Ɨ gog yɨt wɨngɨrɨnd Mose sɨn ningainonj odede kongga b'ogla gɨmokɨp ke ɨdrɨkam uj tama na. Sɨ Man nangga e mitinjɨt omnɨkam?”