Search form

Yoan ma Peba 8:50

50Kon ma Kornɨm b'ogɨl ɨnyomarena e oraka yiyenyɨn. Ajɨ ɨta jɨ yɨpa rɨga yete re Kornɨm b'ogɨl ɨnyomarena oraka yiyeny dɨde rɨga ɨsagɨka eyeniny.