Search form

Yoan ma Peba 8:52

52Seg Ju rɨgap ket Yesund yomno da, “Sɨ yu sɨn pɨtakɨpɨnd wumɨr yokasu da Man re negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨga et. Abraam re kea uj awonj dɨde daka Godɨmna bageyam toda kwa kea uj aukɨto. Ajɨ Man odede mindenyɨt da, ‘Yet ra Koina yɨtkak yɨmta undoka iyeny, ton makwa ɨta uj tainy dem dadal ngɨrpu kesa.’