Search form

Yoan ma Peba 8:54

54Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Ra Kon Kolenggyam Kornɨm b'ogɨl ɨnyomarena takasinyɨn, onggɨtyam Koina b'ogɨl ɨnyomarena re kɨp kesa e. Ajɨ ɨta Kor B'u yete re Kornɨm b'ogɨl ɨnyomarena nogoneneniny. Sɨ wɨn Tinaemb yogenaya da, ‘Sowa God’.