Search form

Yoan ma Peba 8:55

55Ɨ wɨn ma wumɨr im Tinɨm ajɨ Kon wumɨr en Tinɨm. Ɨ ra Kon nitinjɨn da Kon ma wumɨr en Tinɨm, sɨ Kon re b'anygɨnena rɨga en wɨn re dɨde. Ajɨ Kon Tinɨm wumɨr en dɨde Tina yɨtkak im awameneninyɨn.