Search form

Yoan ma Peba 8:56

56Ɨ wa b'u Abraam re ma sobijog sam nat yɨbnɨkenenonj yɨr ungand Koina bibɨr yɨr ongongɨm. Ɨ ton ket kea yɨr yongonj dɨde ket sam awonj.”