Search form

Yoan ma Peba 8:59

59Sɨ onggɨt penaemb ton gɨmokɨp emdɨto Tin ɨdrɨkam. Ajɨ Yesu kea b'ulongkena yikonj dɨde ket yɨnamet bau wa opendonj.