Search form

Yoan ma Peba 8:6

6Sɨ ton odede yɨt opurena kenaemb Yesund yotonkeno, nokɨm da ɨdenat ton rɨl odarai Tin kot wa oramitam. Ajɨ Yesu uwontonj dɨde ket Tina yɨmkak ke gowɨnd erɨneninonj.