Search form

Yoan ma Peba 8:7

7Ɨ re ton Yesund yɨgekenawayo, Yesu ket utnɨkonj dɨde ket ten amninonj da, “Wa wɨngɨrɨnd yete man negɨr mɨle kesa rɨga man naska gɨmokɨp b'ɨske ti pɨlwa!”