Search form

Yoan ma Peba 8:9

9Ɨ re ton Tina yɨt utkundo, ton ket yɨpayɨpa ɨtrɨngka wuwenonj nanyam rɨga naska ɨ daka ket sisɨl rɨga. Ngɨrpu ket Yesu nena unyitonj, ɨ ɨtomb kongga toda re omanda wɨbnonj.