Search form

Yoan ma Peba 9

Yɨrdɨdɨ Rɨga Ɨsakendi Yɨt

1Ɨ re Yesu nya yɨmayonj, Ton kea yɨpa yɨrdɨdɨ ukendi rɨga yɨr yongonj. 2Sɨ Tina b'auyaena rɨgap Tin yerkito da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Yaina negɨr mɨlet tin odede yɨrdɨdɨ ukendam yomnonj, mɨnda tinajog negɨr mɨlet o mɨnda ti b'u ake ti mog waina negɨr mɨlet?” 3Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “Ma tinajog negɨr mɨlet o ma ti b'u ake ti mog waina negɨr mɨlet tin yɨrdɨdɨ ukendam yomnonj. Ajɨ ton yɨrdɨdɨ ukendonj re Godɨmna wɨko pɨta omna mana ti pɨlɨnd. 4Yu men b'ogla Tina wɨko ramnɨkinum yet re Ken nɨtmɨkitonj ngɨrpu ra ket bibɨr wɨn b'utundwas. Ɨ sɨwɨny ɨta ik. Sɨ onggɨtyam wɨnɨnd makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e wɨko omnɨk. 5Sɨ ɨte re Kon gowukoyɨnd nɨbnyɨn, Kon re gowukoyɨm ngaya en.” 6Onggɨtyam yɨt seg ke Yesu auya b'ɨskonj gou wa dɨde ket onggɨtyam auya ke pam yomnɨkonj. Seg ket Yesu onggɨtyam pam ke onggɨt rɨga ma yɨrkɨp esnɨkonj. 7Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Meke Silowam kip wa, ɨ ket yɨrkɨp b'ɨtɨseket!” (Silowam engenda yɨtkak re “Ɨtmɨkiti” e.) Sɨ ton yiwatonj dɨde ket yɨrkɨp b'ɨsekonj. Seg ton ket yɨr b'ɨskena yikonj tina met wa. 8Ɨ re ti wuswusam rɨgap dɨde yepiya re naskand tin yɨr ongong yiyeno tina b'ɨjenena mɨlend, ton tin ɨsakendi yɨr yongo, ton kea b'ɨgekento da, “Ma ɨntemb jɨ rɨga yet re omiti yɨbnenenonj b'ɨjenenam?” 9Sɨ nɨndap endento da, “Tontemb onggɨtyam rɨga.” Ajɨ kwa nɨndap da, “Nayɨ, ajɨ ton re yɨpa ti wɨp pɨla rɨga e.” Ajɨ onggɨtyam ɨsakendi rɨga tilenggyam b'agenayonj da, “Kon ɨtemb jɨ rɨga.” 10Sɨ onggɨt penaemb ton tin yɨgekito da, “Sɨ rɨdede na moina yɨrkɨp b'ɨpangenjya?” 11Sɨ onggɨt rɨgat ten mɨra amninonj da, “Ɨte re rɨga ogenaya da Yesu, Tonɨt pam yomnɨk ɨ ket onggɨtyam pam ke koina yɨrkɨp esnɨk. Ɨ Ton ket ken ningau da, ‘Meke de Silowam wa dɨde b'ɨtɨseket.’ Sɨ kon yiwasɨn ɨ ket b'ɨseken, ɨ ɨngkenaemb ket koina yɨr ɨpangenjya, ɨ kon ket yɨr b'ɨskenyɨn.” 12Sɨ ton tin yɨgekito da, “Rotemb jɨ onggɨtyam Rɨga?” Ton mɨra amninonj da, “Kon ma wumɨr en.”

13Sɨ rɨgap onggɨtyam ɨsakendi rɨga yiyo Parisai rɨga wa pɨlwa. 14Ɨ onggɨtyam bibɨr re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr nat re Yesu pam yomnɨkonj dɨde onggɨt rɨgamna yɨr epangendonj. 15Sɨ onggɨt penaemb Parisai rɨgap todaka tin b'usaya yɨgekito da, “Rɨdede na man yɨr ɨpangenjɨt yɨr b'ɨskenam?” Sɨ ton ten mɨra amninonj da, “Ton koina yɨrkɨpɨnd pam yoramɨk. Ɨ kon ket b'ɨseken, ɨ ɨngkenaemb ket yɨr ongongɨm aen.” 16Sɨ onggɨt penaemb Parisai rɨga wɨngɨrɨnd ket nɨndap endento da, “Ɨtemb rɨga re ma Godɨm pɨlkae, nokɨp Ton maka meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr yowam.” Ajɨ kwa nɨndap endento da, “Rɨdede na negɨr mɨle kɨma rɨgat odede kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkiny?” Sɨ ton ket gangga b'akalkɨto towa wɨngɨrɨnd. 17Sɨ onggɨt penaemb ton b'usaya onggɨtyam yɨrdɨdɨ rɨgand yɨgekito da, “Ton kea moina yɨrkɨp epangenj, sɨ rɨdede e man Ti gatab mitinjɨt?” Sɨ ton ket esmonggainonj da, “Ton re bageyam e.” 18Ajɨ Ju rɨga waina mopyamɨp maka ti gatab ɨmɨnjogɨm yomno da ton yɨrdɨdɨ rɨga na yɨbnonj ɨ ket yɨr ɨpangɨk. Ngɨrpu ton ket onggɨtyam yɨr ɨpangendi rɨgam b'u ake mog engauko. 19Ɨ ton ket ten arkito da, “Ma waina b'ɨga e jɨ yena re wɨn yomnonda da yɨrdɨdɨ na ukendonj? Sɨ rɨdede na yu ton yɨr ɨpangɨk?” 20Sɨ ti b'u ake ti mog mɨra amninonda da, “Sɨn wumɨr i da ton re sowaina b'ɨga e, ɨ ton yɨrdɨdɨ na ukendonj. 21Ajɨ sɨn ma wumɨr i rɨdede na ton yɨr ɨpangɨk o sɨn kwa ma wumɨr i yet tina yɨrkɨp epangenj. Mobe tin yerkena! Ton ke ukoi e. Sɨ ton tilenggyam b'ogɨl e b'atgenai ti gatab.” 22Sɨ ti b'u ake ti mog onggɨtyam yɨt endenonda re Ju rɨga waina mopyam moga mapena, mop nokɨp ton kea tɨrɨr yomno da yet ra pɨtapɨta omɨny da Yesu re Keriso e, ton ɨta b'ɨsagɨka mɨle okas eaukenam towaina yɨr opmitenapu met ke.+ 23Sɨ onggɨt mop penaemb ti b'u ake ti mog odede endenonda da, “Ton ke ukoi e. Mobe tin yerkena!”

24Seg ket ton nɨmogɨm yɨgekito onggɨt rɨgand yet re yɨrdɨdɨ yɨbnonj da, “Godɨm b'ogɨl ɨnyomarena yokaene! Sɨn wumɨr im da ɨtemb Rɨga re negɨr mɨleyam e.” 25Sɨ ton mɨra amninonj da, “Kon ma wumɨr en rɨka Ton negɨr mɨleyam e. Ajɨ kon ɨnta yɨpaina wumɨr da kon re yɨrdɨdɨ rɨga na nɨbnond ajɨ yu kon ket yɨr ɨpangendi en.” 26Ɨ ton ket tin yɨgekito da, “Nangga na Ton yomnɨk mor pɨlɨnd? Ɨ rɨdede na Ton moina yɨrkɨp epangenj?” 27Ɨ ton ket ten mɨra amninonj da, “Kon kea wen wumɨr amninyɨn ajɨ wɨn maka nutkunjya. Nangga pae wɨn b'usaya singi aindam utkundam? Ma sɨ wɨdaka singi im aindam Tina b'auyaena rɨga awowɨm?” 28Sɨ ton ket negɨr yɨt ke tin yomno da, “Man re onggɨt Rɨgamna b'auyaena rɨga et. Ajɨ sɨn re Mosemna b'auyaena rɨga im. 29Sɨn wumɨr im da God kea Mosend yɨt yomnenonj ajɨ sɨn ma wumɨr im ɨtemb Rɨga rɨngkaemb Ton ikonj.” 30Sɨ ton ket ten amninonj da, “Sɨ nangga pae, etama kɨma awɨk. Ton kea koina yɨrkɨp epangenj, ajɨ wɨn maka wumɨr aindam rɨngkae Ton ik. 31Men wumɨr im da God ma opima negɨr mɨleyam utkundeniny, ajɨ Ton utkundeniny re Tinɨm ewangaya rɨga im dɨde Tina singi omnɨka rɨga im. 32Gowukoi otomapu ke ngɨrpu yu makwa ngai yɨpa rɨgat utkundonj da ke yɨpa rɨgat yɨrdɨdɨ ukendi rɨga ma yɨrkɨp epangendonj. 33Sɨ rako ɨtemb rɨga maka Godɨm pɨlke ikonj, Ton makwa rako ngai rɨrɨr na ainy nanggamog odede wɨko omnɨkam.” 34Seg ton ket tin yɨsmonggawo da, “Man kupka negɨr mɨle nat ukendot. Sɨ man sɨn nouyaeninyɨt-a?” Ɨ ton ket tin yeaukeno bau wa.

35Ɨ re Yesu utkundonj da ton tin yeaukeno bau wa, Ton kea tin yodaronj. Ɨ Ton ket tin yomnonj da, “Ɨta man gar ke utkunda yoramisɨt Rɨgamna B'ɨgam pɨlɨnd?” 36Sɨ ton mɨra yomnonj da, “Ukoyam! Yetemb jɨ Ton? Kon ɨta singi Ti pɨlɨnd gar ke utkunda oramitam.” 37Ɨ Yesu tin yomnonj da, “Sɨ man ɨta Tin yɨr ongong yiyenyɨt. Ɨ Tontemb jɨ Rɨga yete re man kɨma yɨtnono aeny.” 38Ɨ ton ket yindonj da, “Yonggyam! Kon ke gar ke utkunda yoramisɨn.” Seg ton ket Yesum pɨlwa kumsos b'amkonj. 39Ɨ Yesu ket yindonj da, “Kon onggɨt gowukoi wa netkond re b'ɨsagɨka mɨle omnɨka mana, nokɨm da ɨdenat yɨrdɨdɨ rɨga yɨr tepangkanj, ajɨ yepim re yɨr ɨpangki wekeny, ton b'ogla yɨrdɨdɨ rɨga raukinem.”

40Ɨ Parisai rɨga wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga yepiya re wekenonj Yesu kɨma, ton kea onggɨtyam yɨt utkundo. Sɨ ton ket Yesund yerkito da, “Sɨ ma sɨda kwa yɨrdɨdɨ rɨga im?” 41Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Sɨ rako wɨn yɨrdɨdɨ rɨga aukɨtondam, keako wɨn maka negɨr mɨle kɨma na wekenyɨt. Ajɨ yu wɨn kea endenindam da sɨn yɨr ɨpangki im, sɨ waina negɨr mɨle re opima wa pɨlɨnd wekeny.”