Search form

Yoan ma Peba 9:11

11Sɨ onggɨt rɨgat ten mɨra amninonj da, “Ɨte re rɨga ogenaya da Yesu, Tonɨt pam yomnɨk ɨ ket onggɨtyam pam ke koina yɨrkɨp esnɨk. Ɨ Ton ket ken ningau da, ‘Meke de Silowam wa dɨde b'ɨtɨseket.’ Sɨ kon yiwasɨn ɨ ket b'ɨseken, ɨ ɨngkenaemb ket koina yɨr ɨpangenjya, ɨ kon ket yɨr b'ɨskenyɨn.”