Search form

Yoan ma Peba 9:14

14Ɨ onggɨtyam bibɨr re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr nat re Yesu pam yomnɨkonj dɨde onggɨt rɨgamna yɨr epangendonj.