Search form

Yoan ma Peba 9:15

15Sɨ onggɨt penaemb Parisai rɨgap todaka tin b'usaya yɨgekito da, “Rɨdede na man yɨr ɨpangenjɨt yɨr b'ɨskenam?” Sɨ ton ten mɨra amninonj da, “Ton koina yɨrkɨpɨnd pam yoramɨk. Ɨ kon ket b'ɨseken, ɨ ɨngkenaemb ket yɨr ongongɨm aen.”