Search form

Yoan ma Peba 9:16

16Sɨ onggɨt penaemb Parisai rɨga wɨngɨrɨnd ket nɨndap endento da, “Ɨtemb rɨga re ma Godɨm pɨlkae, nokɨp Ton maka meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr yowam.” Ajɨ kwa nɨndap endento da, “Rɨdede na negɨr mɨle kɨma rɨgat odede kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkiny?” Sɨ ton ket gangga b'akalkɨto towa wɨngɨrɨnd.