Search form

Yoan ma Peba 9:17

17Sɨ onggɨt penaemb ton b'usaya onggɨtyam yɨrdɨdɨ rɨgand yɨgekito da, “Ton kea moina yɨrkɨp epangenj, sɨ rɨdede e man Ti gatab mitinjɨt?” Sɨ ton ket esmonggainonj da, “Ton re bageyam e.”