Search form

Yoan ma Peba 9:18

18Ajɨ Ju rɨga waina mopyamɨp maka ti gatab ɨmɨnjogɨm yomno da ton yɨrdɨdɨ rɨga na yɨbnonj ɨ ket yɨr ɨpangɨk. Ngɨrpu ton ket onggɨtyam yɨr ɨpangendi rɨgam b'u ake mog engauko.