Search form

Yoan ma Peba 9:19

19Ɨ ton ket ten arkito da, “Ma waina b'ɨga e jɨ yena re wɨn yomnonda da yɨrdɨdɨ na ukendonj? Sɨ rɨdede na yu ton yɨr ɨpangɨk?”