Search form

Yoan ma Peba 9:22

22Sɨ ti b'u ake ti mog onggɨtyam yɨt endenonda re Ju rɨga waina mopyam moga mapena, mop nokɨp ton kea tɨrɨr yomno da yet ra pɨtapɨta omɨny da Yesu re Keriso e, ton ɨta b'ɨsagɨka mɨle okas eaukenam towaina yɨr opmitenapu met ke.