Search form

Yoan ma Peba 9:24

24Seg ket ton nɨmogɨm yɨgekito onggɨt rɨgand yet re yɨrdɨdɨ yɨbnonj da, “Godɨm b'ogɨl ɨnyomarena yokaene! Sɨn wumɨr im da ɨtemb Rɨga re negɨr mɨleyam e.”