Search form

Yoan ma Peba 9:30

30Sɨ ton ket ten amninonj da, “Sɨ nangga pae, etama kɨma awɨk. Ton kea koina yɨrkɨp epangenj, ajɨ wɨn maka wumɨr aindam rɨngkae Ton ik.