Search form

Yoan ma Peba 9:38

38Ɨ ton ket yindonj da, “Yonggyam! Kon ke gar ke utkunda yoramisɨn.” Seg ton ket Yesum pɨlwa kumsos b'amkonj.