Search form

Yoan ma Peba 9:39

39Ɨ Yesu ket yindonj da, “Kon onggɨt gowukoi wa netkond re b'ɨsagɨka mɨle omnɨka mana, nokɨm da ɨdenat yɨrdɨdɨ rɨga yɨr tepangkanj, ajɨ yepim re yɨr ɨpangki wekeny, ton b'ogla yɨrdɨdɨ rɨga raukinem.”