Search form

Yoan ma Peba 9:4

4Yu men b'ogla Tina wɨko ramnɨkinum yet re Ken nɨtmɨkitonj ngɨrpu ra ket bibɨr wɨn b'utundwas. Ɨ sɨwɨny ɨta ik. Sɨ onggɨtyam wɨnɨnd makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e wɨko omnɨk.