Search form

Yoan ma Peba 9:40

40Ɨ Parisai rɨga wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga yepiya re wekenonj Yesu kɨma, ton kea onggɨtyam yɨt utkundo. Sɨ ton ket Yesund yerkito da, “Sɨ ma sɨda kwa yɨrdɨdɨ rɨga im?”