Search form

Yoan ma Peba 9:41

41Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Sɨ rako wɨn yɨrdɨdɨ rɨga aukɨtondam, keako wɨn maka negɨr mɨle kɨma na wekenyɨt. Ajɨ yu wɨn kea endenindam da sɨn yɨr ɨpangki im, sɨ waina negɨr mɨle re opima wa pɨlɨnd wekeny.”