Search form

Yoan ma Peba 9:7

7Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Meke Silowam kip wa, ɨ ket yɨrkɨp b'ɨtɨseket!” (Silowam engenda yɨtkak re “Ɨtmɨkiti” e.) Sɨ ton yiwatonj dɨde ket yɨrkɨp b'ɨsekonj. Seg ton ket yɨr b'ɨskena yikonj tina met wa.