Search form

Yoan ma Peba int

Isɨpkita Yɨtkak

Onggɨtyam God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt peba ɨrɨka rɨga re Yoante. Ɨ ton re yɨpa Yesumna ɨtmɨkitijog rɨga e. Ɨ ɨntemb jɨ b'auyaena rɨga yena re Yesu singi yiyenenonj. Ɨ Yoan onggɨtyam peba yɨrɨkonj re ama rɨka A.D. nainti dɨde wan andred (90-100) kemag gangga nat.

Yoan ɨtemb peba yɨrɨkonj re nok mana da ɨdenat ogenka rɨgap gar ke utkunda oramisi Yesum pɨlɨnd, ɨ ton ket yɨrkokar okasi (20:31). Sɨ Yoan Yesund pɨtapɨta yomneny da Ton re Godɨmna ngɨrpu kesa yɨtkak e, yet re rɨga jɨ awonj dɨde wɨmena yikenonj rɨga wa wɨngɨrɨnd.

Ɨ onggɨtyam peband seben (7) sɨrar mɨle kae Yesund wɨngawɨnga nya ke pɨtapɨta yomneny, ɨ onggɨtyam nɨnda kɨd kesa kɨma danda wɨko re awɨr im wekeny nɨnda b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt peband. Ɨ rɨnsim re Yoan sɨrar mɨle useneniny, tonpimemb yɨmjatenyi da “Keriso re God e” ɨ Ti opima ukoijog isɨpkita kesa danda dɨde mɨle yɨbnainy. Ɨ nangga ma jɨ da Yoan ukoijog danda kɨma yɨmjateny da “Yesu re Godɨmna B'ɨga e,” ajɨ Yoan kwa ɨta yomneny Yesund da, “Ton re kea ɨmɨnjog rɨga jɨ awonj.” Sɨ odede mɨle kea aukenento Ti pɨlɨnd opi re gɨm dɨnder ɨ nony bebɨg ɨ owoupa ɨ dɨde singi b'iyena.