Search form

Luk ma Peba 1:1-2

Otomapu Yɨtkak

1-2Kor rɨga, rɨgap kea otomapu ke towa yɨr ke yɨr angto mɨle rɨna re rɨrɨrkɨp aukɨto mera wɨngɨrɨnd dɨde onggɨt mɨle gatab yɨtkak kea pɨtapɨta amnento. Sɨ ma yɨpa kɨma rɨgapiya towa pɨlke onggɨtyam yɨtkak akatento dɨde b'atonkena wuwenonj yɨtkak dɨmdɨm olngɨkam dɨde ɨrɨkam odede wɨp ɨt re ton akatento towa pɨlke. 3Ukoi rɨga Teopilo, koda kwa kea onggɨtyam kupka yɨtkak b'auyaena nekenond otomapu ke. Sɨ kon nony aen da ɨtemb re kornɨm b'ogɨljog e yɨtkak dɨmdɨm olngɨkam dɨde rɨrɨrkɨpjog e ɨrɨkam mornɨm.