Search form

Luk ma Peba 1:13

13Sɨ onggɨt anerut tin yomnonj da, “Jakariya! Goro moga tawɨm! God kea moina yɨr opmita utkunj, sɨ mor kongga Elisabet ɨta mor yɨpa leo b'ɨga mutkendau dem. Man tin nyɨ oeket dem Yoan.