Search form

Luk ma Peba 1:15

15Mop nokɨp ton ukoijog rɨga e tainy dem Yonggyamɨm wɨpɨnd. Ɨ ton makwa ɨta wain dɨde danda ɨk onaya teyeniny dem. Ɨ God tin get kae Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr omɨny dem ti mogɨmna komɨnd.